Z Ministerstva vnútra SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity mesto dostalo dotáciu vo výške 40 000 EUR. Celkové náklady na kúpu a rekonštrukciu boli vo výške 90 861, ktoré dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu. 

V predškolskom zariadení školy je zapísaných 32 detí.

Počet žiakov navštevujúcich ZŠ s MŠ SNP 47 je 312, počet tried: 17. Nakoľko kapacita školy je nepostačujúca, vyučovanie na škole prebieha aj v popoludňajšej smene. Mesto sa usiluje rozšíriť priestory a zvýšiť počty tried na škole, nakoľko sa stav navštevujúcich žiakov každoročne zvyšuje.