Na rekonštrukciu strechy na telocvični v Základnej škole s materskou školou, Maurerova 14  boli v rámci havárie poukázané kapitálové finančné prostriedky z Ministerstva vnútra SR vo výške 62 674 EUR, spoluúčasť mesta vo výške 21 000 EUR. V rámci bežných výdavkov na vybavenie telocvične boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 400 EUR so spoluúčasťou vo výške 240 EUR.

Počet žiakov navštevujúcivh ZŠ s MŠ Maurerova 14 je 388, počet tried: 18. 

Z dôvodu potreby zvýšenia kapacít v materských školách sa rekonštruovala budova v pavilóne D, kde vznikli dve nové triedy materskej školy s kapacitou 50 detí a  detské jasle s kapacitou 10 detí. Na rekonštrukciu budovy mesto poskytlo finančné prostriedky vo výške 201 630 EUR.

Mesto Krompachy k začiatku školského roka 2016/2017 znovu obnovilo prevádzku Materskej školy na Robotníckej ulici, ktorú navštevuje 22 detí. Mesto opravilo prístupový chodník, vymaľoval sa interiér, detské preliezky, vymenili sa podlahové krytiny v denných miestnostiach, svietidlá.