Riaditeľka ZŠ s MŠ, Maurerova 14, Krompachy po odsúhlasení zriaďovateľom Mestom Krompachy oznamuje :

Zápis detí do Materskej školy na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch od 05. 05.2017do 25.05.2017 v čase od 7:00-15:00 hod.

Žiadosti na prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať na adrese :
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy v pavilóne ´´Z na poschodí v kancelárii riaditeľky školy alebo hospodárky školy p. Števčíkovej
Budú sa prijímať len kompletne vyplnené žiadosti s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní .

K zápisu je potrebné priniesť:

1. písomnú žiadosť zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ /tlačivo vyzdvihnete priamo v MŠ alebo stiahnete na webovom sídle školy zskrompachymaurerova.edupage.org/
2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.
3. občiansky preukaz zákonného zástupcu / na overenie uvedených údajov/

Zákonné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:
prednostne sa prijímajú

a/ deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku / v znení §59 ods. 2 zákona č. 245/ 2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) /
b/ deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
c/ deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí
• deti, ktoré už majú súrodencov v tunajšej škole
• deti, ktoré dovŕšili 3-tí rok veku,
• v prípade prijatia dieťaťa do 3 rokov veku prednostne tie, ktoré do 31.08. 2017 dovŕšia 3 roky veku a s nástupom do materskej školy k 04.09.2017
• poradie podania žiadosti nemá vplyv na prijatie dieťaťa do MŠ.

Deti mladšie ako tri roky možno prijať výnimočne len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

Krompachy 24.02.2017                  Mgr. Slavomíra Kašická- riaditeľka školy