Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote a kosením svojich pozemkov zamedziť hlavne šíreniu inváznych rastlín.
Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. V zmysle § 127 Občianskeho zákonníka sa ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.
V zmysle § 7b odst.3 Zákona č. 543/2002 ochrane prírody a krajiny :
„Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.“

Najčastejšie sa vyskytujúce druhy inváznych rastlín: bolševník obovský, pohánkovec japonský, zlatobyľ obrovská