Ukazovateľ          

 k 31. 12. 2004
Počet obyvateľov

8620

z toho ženy

4404

Priemerný vek obyvateľstva

33 rokov

Sobáše

102

Rozvody

25

Narodení

120

Zomrelí

81

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

1

Prirodzený prírastok

38

Prisťahovaní

57

Vysťahovaní

134

Prírastok (úbytok) sťahovaním

- 77

Celkový prírastok (úbytok)

- 39

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1763

z toho muži

843

z toho ženy

920

produktívny vek

4216

muži (15-59)

3021

ženy (15-54)

2726

poproduktívny vek

1110

muži 60 +

352

ženy 55 +

758