Na základe vyhlásenej výzvy č.  ÚSVRK–OKA–2016/000803 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške  7 500 Eur na účel podpory sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity  pre projekt:

„Oprava miestnej komunikácie na ulici Družstevná Krompachy“

 Cieľom projektu je zabezpečenie technickej vybavenosti na Družstevnej ulici a to opravou miestnej komunikácie a jej bezpečného užívania pre obyvateľov MRK danej lokality.

„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity“