predaj nehnuteľností na Hornádskej ulici v Krompachoch, zapísanej v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - rodinný dom so súp. č. 1274 stojaci na parcele C-KN 183, zastavané plochy a nádvoria s výmerou  102 m2: Ľudovítovi Mackovi s manželkou Katarínou Mackovou, obaja bytom Krompachy za kúpnu cenu 3.000,00 EUR za nehnuteľnosť.

Ľudovít Macko s manželkou Katarínou Mackovou užíva uvedenú nehnuteľnosti po asanácií bytového domu na Baníckej štvrti 18 v Krompachoch, kedy mu vyššie uvedená nehnuteľnosť bola ponúknutá ako zabezpečenie náhradného bývania v zmysle rozhodnutia súdneho exekútora. 

Nehnuteľnosť na Hornádskej ulici ponúkaná na predaj je prebytočným majetkom Mesta Krompachy a zámerom je predaj rodinného domu uvedenej rodine, ktorá nehnuteľnosť užíva.

 

V zmysle § 9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme schváliť predmet prevodu ako prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom MsZ rozhoduje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

(zámer previesť resp. prenajať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa musí byť zverejnený na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta najmenej 15 dní pred schválením v MsZ)

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 07.02.2017

Zverejnené na web stránke mesta dňa 07.02.2017