Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný:

a) riadne a včas očistiť priľahlý chodník, ktorý hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou

b) očistiť chodník, ktorý hraničí s priľahlou nehnuteľnosťou aj ak je medzi ním a nehnuteľnosťou pruh pozemku slúžiaci iným ako komunikačným účelom.

c) čistiť chodník po celej šírke

d) čistiť chodník podľa potreby prípadne aj denne.

Mesto Krompachy a spoločnosť EKOVER s.r.o., ktorá zabezpečuje zimnú údržbu upozorňuje, že v prípade vzniku škody, prípadne úrazu na vyššie uvedených chodníkoch za tieto nezodpovedá.

Žiadame vlastníkov rodinných domov, bytov, nájomcov a prevádzkovateľov  obchodných prevádzok zabezpečiť, aby chodníky v zmysle citovaného VZN boli očistené a schodné.

 

 

 

 Ing. Iveta Rušinová, v.r.

    primátorka mesta