na prenájom nebytových priestorov v Dome kultúry na Námestí slobody č. 2 v Krompachoch – miestnosť č. 120 a miestnosť č. 202


Minimálna požadovaná výška nájmu stanovená na 22,00 €/m2/rok (v cene nájmu neboli zahrnuté náklady spojené s nájmom - teplo, vodné a stočné, odvod zrážkovej vody a elektrická energia)

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 12.12.2016 a ukončená 28.12.2016 o 12.00 hod.

Do termínu uzávierky, t.j. do 28.12.2016 boli doručené do podateľne mestského úradu dve obálky:


OBÁLKA č. 1 – evidenčné číslo MaRR 22917/2016

Doručená 20.12.2016 o 11.00 hod. nebytový priestor č. 120

Záujemca: HT-PROFAM s.r.o., Maurerova 937/34, 053 42 Krompachy

Kritéria hodnotenia:
Ponúkaná výška nájomného: 22 €/m2/rok


OBÁLKA č. 2 – evidenčné číslo MaRR 22942/2016

Doručená 22.12.2016 o 11.05 hod. nebytový priestor č. 202

Záujemca: Mgr. Zuzana Križáková, Maurerova 787/4, 053 42 Krompachy

Kritéria hodnotenia:
Ponuka kúpnej ceny: 40 €/m2/rok

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude nájomná zmluva uzavretá s navrhovateľom s najvyššou cenovou ponukou pre každý nebytový priestor:


nebytový priestor č. 120

1. HT-PROFAM s.r.o., Maurerova 937/34, 053 42 Krompachy
cena: 22 €/m2/rok


nebytový priestor č. 202

1. Mgr. Zuzana Križáková, Maurerova 787/4, 053 42 Krompachy
cena: 40 €/m2/rok


Vypracoval: Mgr. Miloš Klein

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 30.12.2016
Zverejnené na www.krompachy.sk: 30.12.2016