Na základe vyhlásenej výzvy MINISTERSTVA KULTÚRY SR na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia vo výške 18 000 Eur na podporu realizácie projektu s názvom:


„OBNOVA NKP č. 2354/0 ŽELEZIAREŇ, ZLIEVÁREŇ, STARÁ MAŠA, KROMPACHY“

• na obnovu zvislých a vodorovných nosných konštrukcií, vrátane drevených a kovových konštrukcií.

Zámerom projektu obnovy Národnej kultúrnej pamiatky železiareň, zlieváreň, Stará Maša k.ú. Krompachy, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 2354/0 je zabrániť ďalšej fyzickej deštrukcii objektu NKP, ktorý je v kritickom – havarijnom stave.

Cieľom obnovy je vytvorenie stálej expozície za účelom prezentácie poznatkov z dejín jednej z najvýznamnejších železiarní v regióne Spiša ako aj Slovenska a jej sprístupnenie odbornej a širokej laickej verejnosti ako súčasti turistickej trasy „Železná cesta“.


„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“.