MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, Krompachy

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

Usporiadateľ zbierky: 

Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy, IČO:  329 282

Účel zbierky:     

zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti Základnej umeleckej školy

Miesto konania zbierky: 

Mesto Krompachy, pred budovou MsÚ

Spôsob a čas konania zbierky:

a) ponuka „primátorského punču“ v dňoch 15.12.2016-16.12.2016

b) dobrovoľné finančné príspevky v dňoch 15.12.2016–31.12.2016

Spôsob konania zbierky:   

príspevok do označenej pokladničky „primátorský punč“ umiestnenej v stánku s ponukou punču,

vkladom na bankový účet: SK 57 0200 0000 0035 8045 8459

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionál. rozvoja  

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola:

Primátorka mesta  bude občanov informovať o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky v Krompašskom spravodajcovi.

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dobrovoľnú zbierku schválilo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 7.12.2016, č. uznesenia 22/E.1.

 

Ing. Iveta Rušinová 

primátorka mesta