Uvedené podanie sa vzťahuje na rómskych spoluobčanov, ktorí hlavne v čase vyplácania sociálnych dávok hrajú automaty v Hostinci Nova, pričom v liste obyvatelia poukazujú na neúčelnosť využitia sociálnych dávok a detských prídavkov, prítomnosť detí v danej prevádzke, neporiadok a hlučnosť v okolí danej prevádzky.   Sťažovatelia v súvislosti s vyššie uvedeným chcú vedieť kde je mestská polícia,   štátna polícia a sociálne pracovníčky.

Anonymná sťažnosť občanov bola daná na vedomie štatutárnemu zástupcovi obchodnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje predmetnú prevádzku a zaslaná aj na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Krompachy.

Vyjadrenie k predmetnému podaniu anonymných občanov mesta

Hazardné hry, podobne, ako aj iné odvetvia služieb prechádzajú v ostatných rokoch dynamickým vývojom čo sa odzrkadľuje na podnikateľskom prostredí, sociálnych vplyvoch a zachovaní verejného poriadku.

Novela zákona o hazardných hrách v legislatívnom procese -  navrhovaná účinnosť od 1.1.2017.

V súčasnej dobe ministerstvo financií za účelom ochrany hráčov a regulácie hazardných hier  predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách. Tento zákon je  momentálne v legislatívnom procese  a jeho účinnosť  sa navrhuje od 1. januára 2017.

Podľa predloženej novely zákona poberatelia pomoci v hmotnej núdzi  budú mať zakázané hranie hazardných hier. Vznikne totiž zoznam osôb, v ktorom budú evidovaní poberatelia tejto pomoci od štátu. Okrem nich si podľa návrhu minimálne pol roka nemajú zahrať aj osoby, ktoré o to sami požiadajú a patologickí hráči, za ktorých o to bude môcť požiadať aj ich blízka osoba. Osoby, u ktorých zanikne dôvod pre zápis v registri, správca z registra vymaže.

Návrh počíta aj so zákazom vstupu do herní pre maloleté osoby a taktiež zakazuje označenie herne reklamou v akejkoľvek podobe, vrátane reklamy na podávanie alkoholických nápojov v herni.
Zároveň by malo dôjsť k zníženiu počtu prevádzok, keďže sa navrhuje zvýšiť minimálny počet prístrojov pripadajúcich na jednu herňu.

Možnosť zakázania hazardných hier na území obce od 1.1.2013

Podľa ustanovenia § 10 ods. 5 písm. d) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách platí, že obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“), že vybrané hazardné hry nie je možné prevádzkovať na jej území, pričom VZN musí byť záväzné pre celé územie obce a musí sa vzťahovať  výlučne na nasledovné hazardné hry:
a. hazardné hry v kasíne,
b. hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
c. hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkované prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
d. hry, ktoré sú hazardnými hrami podľa § 3 ods. 1 zákona o hazardných hrách.

VZN však nezaväzuje prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím jeho účinnosti a to až do doby skončenia platnosti tejto individuálne licencie.

Podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o hazardných hrách platí, že „Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.“
V prípade mesta Krompachy  by predmetnú petíciu muselo podporiť minimálne 1 950 obyvateľov  starších ako 18 rokov.

Z vyššie uvedeného je teda zrejmé, že možnosť obmedzenia prevádzkovania hazardných hier na území obce je v súčasnosti možné zakázať len v prípade narúšania verejného poriadku v obci v súvislosti s hraním hazardných hier. Vo všeobecnosti prípadmi narušenia verejného poriadku sú najčastejšie zvýšenie kriminality v danej obci, pravidelné narúšanie nočného pokoja prípadne výtržnosti.

Na petíciu podľa ustanovenia § 10 ods. 6 zákona o hazardných hrách sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a teda na zostavovanie petície, zhromažďovanie podpisov ako aj na jej podanie je potrebné postupovať podľa tejto právnej normy.

Udelenie licencie na hazardné hry

V súčasnosti mesto udelí príslušnú individuálnu licenciu tomu žiadateľovi, ktorý predloží úplnú žiadosť a preukáže, že splnil podmienky stanovené zákonom. Licencie sú vydávané na jeden rok. Licenčný povoľovací princíp je v zákone formulovaný ako nárokovateľný. Ak prevádzkovateľ splní všetky zákonné podmienky, mesto mu individuálnu licenciu musí vydať.

Sociálny pracovník mesta vo vzťahu k hazardným hrám a sociálnym dávkam 

Mesto zamestnáva v súčasnosti dve terénne sociálne pracovníčky na polovičný úväzok.
Tieto pracovníčky nemajú kompetencie kontrolného orgánu ani vyšetrovateľa, ich činnosť nemá represívny charakter. Taktiež neevidujú prijímateľov sociálnych dávok a nekontrolujú na aký účel boli dávky použité.

Terénne sociálne pracovníčky vyhľadávajú občanov v nepriaznivej sociálnej situácií a sú k dispozícií občanom, ktorí požiadajú o pomoc z dôvodu svojej nepriaznivej sociálnej situácie a chcú spolupracovať na vyriešení tejto situácie. Taktiež vykonávajú aktivity na predchádzanie negatívnych vplyvov (súvisiacich aj s hazardnými hrami) - poradenská činnosť, prednášky, nadväzujú kontakt s rodičmi ohrozených detí a zdôrazňujú im aby si plnili svoje rodičovské povinnosti.

V naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený život dieťaťa, jeho zdravie, psychický, fyzický a sociálny vývin, informujú štátnu políciu a úrad práce.

Vyjadrenie mestskej polície 

Tento problém je nám známy a netýka sa len uvedeného pohostinstva. Zvýšený pohyb občanov v dobe vyplácania sociálnych dávok je problematikou celého centra mesta Krompachy či už sa jedná o Hlavnú ulicu, Ulicu SNP, Starú cestu, ale aj priľahlých lokalít. Žiaľ, poniektorí naši spoluobčania v tieto dni vo zvýšenej miere navštevujú nie len poštu, ale aj pohostinské zariadenia, pričom zo sebou berú aj svoje maloleté a často krát školopovinné deti. Úlohou mestskej polície je dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku v zmysle príslušných zákonov a všeobecne záväzných nariadení mesta. Mestská polícia v Krompachoch má 5 policajtov, ktorí plnia úlohy v rámci riadne plánovanej služby. Problémy v týchto dňoch nie sú len počas dennej doby, ale hlavne podvečer a vo večerných hodinách a niekedy je zložité pokryť celú túto problematiku. V minulosti sme opakovane vykonávali kontroly či už pred poštou, alebo v okolitých pohostinstvách, kde pokiaľ bola zistená prítomnosť maloletých osôb, tak tieto boli z takýchto zariadení vykázané. Taktiež čo sa týka neporiadku boli zistené prípady zdokumentované a na mieste vyriešené. Pravdou je, že nie je v našich možnostiach v týchto dňoch postaviť hliadku ku každému pohostinstvu, resp. ponechať hliadku len na jednom mieste. Zjednanie nápravy je v týchto dňoch často problematické, nakoľko títo spoluobčania sú často pod vplyvom alkoholu a ich postoje sú značne nekritické, takže sa stane, že aj po vykázaní osoby musíme po určitej dobe zakročovať znovu.

Čo sa týka problematiky hracích automatov, tak samozrejme v prípade zistenia maloletých osôb v týchto priestoroch sú tieto odtiaľ taktiež vykázané. Polícia a to mestská ako aj PZ nemá zákonnú možnosť zabrániť sociálne odkázaným osobám hrať na automatoch, ani skúmať pôvod finančných prostriedkov na to použitých. Toto by mala umožniť novela zákona o hazardných hrách pokiaľ bude schválená aj s navrhovanými obmedzeniami.

V reakcii na sťažnosť spoluobčanov  doručenú na MsÚ Krompachy dňa 8.11.2016 boli bezprostredne prijaté opatrenia na minimalizovanie nežiaducich javov a s tým súvisiaceho narušovania verejného poriadku. Po porade s vedením OO PZ Krompachy bol zvýšený počet nepravidelných kontrol v týchto zariadeniach, bol posilnený výkon hliadkovej služby v centre mesta zo strany mestskej polície ako aj PZ. Následne bude aj naďalej venovaná zvýšená pozornosť týmto negatívnym javom nie len pokračujúcimi kontrolami, ale aj zvýšenou hliadkovou činnosťou najmä v čase vyplácania sociálnych dávok a bezprostredne po nich  Čo sa týka zvýšeného pohybu osôb na verejnom priestranstve, ich vysedávania na schodoch, alebo postávania na chodníkoch k tomu uvádzame, že tento fenomén nie je protiprávnym konaním a tieto osoby nie je možné z uvedeného dôvodu z miesta vykázať, ani inak postihnúť. Vykázanie osoby a jej postih je možný len za protiprávne konania.

Záverom chcem uviesť, že v budúcnosti uvítame všetky podnety od občanov mesta poukazujúce na protiprávne konania, ktoré sťažujú a znepríjemňujú pokojný každodenný život obyvateľov mesta a vynasnažíme sa urobiť maximum pre ich elimináciu.