Pripomienky k Návrhu plánu zimnej údržby prosím zasielajte písomne na adresu MsÚ v Krompachoch alebo e-mailom: ivo.hindos@krompachy.sk do 25.10.2016.

Opodstatnené pripomienky budú zapracované do Návrhu plánu zimnej údržby a predložené Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch.

Na základe §8 ods.7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č.5/2011 o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Krompachy Vás žiadame o udržiavanie schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou počas zimných mesiacov.