Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 17/C.3 zo dňa 29.06.2016 ponúkalo na predaj:

 pozemok na Robotníckej ulici v Krompachoch s výmerou spolu 356 m2

– parcela C-KN 2775/1, ostatné plochy, s výmerou 356 m2, zapísaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Spišskej Novej Vsi na liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy

 

Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola 7.900,00 € za celú výmeru, t.j. vo výške 22,19 EUR/m2.

 

Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 12.09.2016, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 30.09.2016 do 12.00 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:

 

Obálka ev.č. MaRR 18997/2016, doručená 30.09.2016 o 8:00 hod.

záujemca:

STAFIX s.r.o., Osloboditeľov 42, 040 17 Košice

IČO: 45 979 634

Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 8.188,00 € (t.j. 23,00 €/m2)

 

V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:

 

STAFIX s.r.o., IČO: 45 979 634,  Osloboditeľov 42, 040 17 Košice za ponúknutú kúpnu cenu 8.188,00 EUR.

  

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 03.10.2016

Zverejnené na www.krompachy.sk: 03.10.2016