predaj nehnuteľnosti - časti pozemku na ulici Hlavnej v Krompachoch – parcela C-KN 1029/3, ostatné plocha s výmerou 70 m2 v zmysle geometrického plánu č. 19/2016 zo dňa 11.6.2016 vyhotoveného Jánom Zemanom, geodetom vo výlučnom vlastníctve mesta Krompachy zapísaná v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy za účelom vysporiadania oploteného pozemku a jeho následného rozšírenia za kúpnu cenu 350,00 EUR (t.j. 5,00 €/m2).

Žiadateľ pri odkúpení rodinného domu so záhradou stojacich na parcelách C-KN č. 1026, č. 1027 a č. 1028 od pôvodných vlastníkov nebol  informovaný o skutočnosti, že plot dlhodobo postavený okolo pozemku sa nachádza na pozemku mesta. V teréne ide o trávnatú plochu – medzu, v katastri vedenú pod kódom spôsobu využitia č. 29 - pozemok na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná funkčná zeleň. Predmetná časť pozemku je pre mesto nevyužiteľná..

Zámer predaja pozemku a spôsob predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený na rokovaní MsZ v Krompachoch dňa 24.08.2016, Uznesením č. 18/B.5.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje MsZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 20.09.2016

Zverejnené na web stránke mesta dňa: 20.09.2016