Obyvatelia mesta majú možnosť okrem tradičného systému separovaného zberu odpadov „priamo z domu“ využívať na odovzdávanie komunálnych odpadov aj zberný dvor.

Počíta sa s nasledovnými druhmi odovzdávaných ostatných odpadov: papier, plasty, sklo, kovové obaly, kompozitné obaly, šatstvo, elektroodpad, opotrebované batérie a akumulátory, žiarivky, objemný odpad, drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. 

Prevádzkovateľom zberného dvora je od 01.09.2016 spoločnosť EKOVER s.r.o., so sídlom Spišské Vlachy.

 

"Centrum odpadového hospodárstva - Krompachy"

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu
„Investícia do Vašej budúcnosti“