Mesto Krompachy vypracovalo projekt pod názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom čistiacej techniky v meste Krompachy“. Tento projekt bol podaný na základe výzvy ŽoNFP z OP ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, s kódom OPŽP-P03-08-2, vyhlásenej dňa 22. 05. 2008.
Na základe rozhodnutia bol náš projekt schválený vo výške 163 524,50 €/4 926 339, - Sk.

Hlavným cieľom nákupu čistiacej techniky je zlepšenie kvality ovzdušia a čistoty v meste Krompachy znížením prašnosti z miestnych komunikácií a chodníkov.

Projekt je realizovaný vďaka podpore EÚ z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu.


„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

 

www.europa.eu                                                                           Európsky fond regionálneho rozvoja