P O Z V Á N K A

 

 

V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov        

       z v o l á v a m  17. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva  v Krompachoch,  ktoré sa uskutoční dňa

 29. júna 2016 (streda) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov.
 5. Majetkové návrhy.
 6. Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2015 (SKI Plejsy a.s., EKOVER s.r.o. Spišské Vlachy, PVS a.s. Poprad, PO WOPAX s.r.o., KROMSAT s.r.o., TERMOKOMPLEX s.r.o., MESTSKÉ LESY s.r.o., BHMK s.r.o.).
 7. Informácia o výsledku kontrol.
 8. Návrh plánu činností HK na II. polrok 2016.
 9. Návrh Zásad postupu pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach mesta Krompachy.
 10. Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Krompachy.
 11. Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Krompachy.
 12. Návrh úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Maurerova Krompachy na rok 2016.
 13. Dodatky k zriaďovacím listinám – elokované pracoviská.
 14. Informácia o vzdaní sa členstva v komisii MsZ.
 15. Informácia o vzdaní sa členstva v DNMK.
 16. Návrh na odvolanie a vymenovanie člena DR Mestské lesy s.r.o..
 17. Návrh na odvolanie a vymenovanie členov DR BHMK s.r.o..
 18. Rôzne.
 19. Diskusia
 20. Záver.

 

Ing. Iveta RUŠINOVÁ

primátorka mesta