Predbežne sa ráta s tým, že zo sutín budú vytriedené drevo a kovy, pokial' ich poslední obyvatelia domu na stavbe vôbec nejaké ponechajú. Drevo bude použité ako palivo, kovy budú odovzdané do výkupu druhotných surovín. Betónové prefabrikáty a tehly, ktoré budú použité podl'a možností na iných stavbách, a podobne. Ostatný odpad, pokial' ho nebude možné použiť na výrobu drviny, respektíve bude po zavezení jamy po stavbe prebytočný, bude odvezený na mestskú skládku TKK, prípadne na iné miesta podl'a pokynov OV MÚ. Predbežne sa predpokladá, že na skládku bude odvezených cca 30 ton zmiešaného odpadu.