MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Oznamuje, že dňom 9.5.2016

bola doručená správa o hodnotení strategického dokumentu: „ Regionálna územná stratégia ( RIUS) Košického samosprávneho kraja  na roky 2014 -2020„

 

Do dokumentu  je možné nahliadnuť na odd. VŽPaTS:        I. poschodie, č. dverí 19 (Ing. Štefan Ondáš)  resp. na webovej stránke mesta.