P O Z V Á N K A

V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov   z v o l á v a m  15. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční dňa

 4. mája 2016 (streda) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov MsZ.
5. Informácia o nezamestnanosti v meste Krompachy k 31. 3. 2016.
6. Informácia Ing. Mareka Németha pre MsZ v Krompachoch.
7. Majetkové návrhy.
8. Návrh rozpočtových opatrení.
9. Správa o plnení akčného plánu mesta Krompachy.
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k schváleniu úveru.
11. Schválenie úveru..
12. Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti.
13. Zrušenie pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
14. Vyhodnotenie plánu opráv nebytových priestorov za rok 2016 a návrh plánu opráv nebytových priestorov pre rok 2016.
15. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. 
16. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení po dohodovacom konaní.
17. Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Krompachy č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
18. Správa komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.
19. Návrh členov redakčnej rady Krompašského spravodajcu.
20. Návrh na zriadenie komisie k vypracovaniu dokumentu „Koncepcia rozvoja športu v podmienkach mesta Krompachy na obdobie rokov 2016 – 2020“
21. Rôzne.
22. Diskusia.
23. Záver.

Ing. Iveta RUŠINOVÁ
                                                                   primátorka mesta