P O Z V Á N K A

V zmysle   zákona SNR  č.  369/1990 Zb. o  obecnom   zriadení v znení neskorších predpisov     z v o l á v a m  14. zasadanie  Mestského  zastupiteľstva  
v Krompachoch,  ktoré sa uskutoční dňa


22. marca 2016 (utorok) o 13.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov MsZ.
 5. Plán investícii na rok 2016.
 6. Návrh VZN o  potvrdení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Krompachy.
 7. Informácia Ing. Mareka Németha pre MsZ v Krompachoch.
 8. Návrh rozpočtových opatrení.
 9. Majetkové návrhy.
 10. Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru.
 11. Úverová zmluva.
 12. Vyradenie majetku.
 13. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2015.
 14. Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2015.
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2015.
 16. Správa audítora z overenia ročnej účtovnej závierky.
 17. Záverečný účet mesta za rok 2015.
 18. Dotácie z rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016.
 19. Rôzne.
 20. Diskusia.
 21. Záver.