Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo verejnú obchodnú na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie Zberného dvora v Krompachoch.

Minimálna požadovaná výška nájomného bola stanovená následovne:

 

  •  hala (vrátane zastavanej plochy) - 5,30 EUR/ m2/rok 
  • budovy (vrátane zastavaných plôch) - 2,60 EUR/m2/rok 
  • pozemky (ost. plochy - v katastri vedené ako zastavané plochy) - 0,20 EUR/m2/ rok 

 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 01.02.2016 a ukončená 17.02.2016 o 12.00 hod.

Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhlásených podmienok verejnej obchodnej súťaže doručená na Mestský úrad jedna obálka:

 

 1.      Obálka ev.č. MaRR 2579/2016, doručená 17.02.2016 o 11.59 hod.

        Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

 

Navrhovaná cena nájomného:

  • haly – 5,30 €/m2/rok
  • budovy – 2,60 €
  • zastavané a ostatné plochy – 0,20 €/m2/rok

 

 

V súlade s podmienkami verejnej obchodnej súťaže bude nájomná zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:

Ekover, s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy

za navrhovanú cenu nájomného: 

 

  • haly – 5,30 €/m2/rok
  • budovy – 2,60 €
  • zastavané a ostatné plochy – 0,20 €/m2/rok

 

 

 

Vypracoval:    Mgr. Miloš Klein

                       odd. majetku a regionálneho rozvoja

 

Zverejnené na úradnej tabuli: 22.02.2016

Zverejnené na www.krompachy.sk: 22.02.2016