Mesto Krompachy sa zapojilo do výzvy 3 x.
V r. 2011 a r. 2012, vtedy došlo rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP.
Mesto Krompachy  sa zapojilo v roku 2013 do ďalšej vyhlásenej výzvy v rámci LSKxP, kód výzvy    OPŽP-PO4-13-2-LSKxP, kde listom zo dňa 14.11.2013 nám došlo Rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Mesto Krompachy má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola podpísaná 18. 12. 2013 s Ministerstvom ŽP SR.
 
Schválené celkové OV:   2 186 808,00 Eur
Výška poskytnutého príspevku:    2 077 467,60  Eur
Spolufinancovanie:      109 340,40 Eur
 
Po ukončenom VO:
Náklady stavebná časť: 1 699 210,02 Eur
Nákup technológie:           246 750,00 Eur
 
Predmetom technológie je zakúpenie  zberných nádob a kontajnerov, traktora s vlečkou, čelného nakladača  a dvoch štiepkovačov. Zberný dvor bude slúžiť aj na uloženie a ďalšie spracovanie drevenej štiepky. 
 
Realizácia stavby začala 1.8.2015
Lehota výstavby určená zmluvou o dielo 165 dní, v skutočnosti 122 dní. 
Stavba bola ukončená k 30.11.2015
 
Budova Komunitného centra a Zberného dvora  sa nachádza priamo v lokalite Hornádska ulica, kde žije najväčší počet príslušníkov MRK. V blízkosti cca 500 m sa nachádza Špeciálna ZŠ a ZŠ s MŠ, ktorú navštevujú hlavne žiaci priamo z danej lokality, čím je zabezpečená náväznosť vzdelávacích aktivít komunitného centra.
 
Budova, v ktorej je v súčasnosti Komunitné centrum a Zberný dvor bola postavená v roku 1898 na účely továrenskej nemocnice. Boli v nej umiestnených 40 lôžok a operačný trakt.  Otvorená bola vo februári 1901. Mala dvoch lekárov, 2 školené ošetrovateľky a 4 pomocné sily. Význam vtedajšej krompašskej nemocnice bol veľký, pretože na celom Spiši boli dovtedy  len dve nemocnice. V Levoči a v Spišskom Podhradí.  Modernejšia z nich v Levoči mala v tom čase len 14 lôžok.  Po prvej svetovej vojne, keď sa začala šíriť cholera, boli postavené dva baráky, ktoré aj tak nebolo treba, pretože kapacita nemocnice postačovala. Aj keď sa v Krompachoch demontovala železiareň nemocnica fungovala v tomto objekte až do roku 1961, kedy sa presťahovala do súčasných priestorov. Od tohoto roku budova až do roku 2000 slúžila na výučbu teoretickú a j praktickú, od roku 1987, len na praktické vyučovanie. 
 
Od roku 2000 objekt začal postupne chátrať a v roku 2007 mesto Krompachy stavbu odkúpilo od KSK, pretože z tejto vzácnej stavby sa začal stávať ruina. Objekt začal byť strážený rómskymi hliadkami. Suterén mesto využívalo ako dielne pre vlastné potreby. V roku 2010 bol počas povodne zaplavený až do výšky dvoch metrov. Táto povodeň budove nepomohla. Boli tam umiestnené stroje a zariadenia, ktoré mesto nakúpilo v rámci projektov Sociálneho podniku. Došlo k devastácii objektu vplyvom vody a k veľkému poškodeniu ešte úplne nových strojov a zariadení, ktoré nestihli byť ani v prevádzke. Bola to pre mesto katastrofa. Museli sme dodávateľom stavby a strojného zariadenia zaplatiť vtedy 10 mil. Sk a nemohli sme objekt využívať. Postupne sme suterén opravovali a taktiež sme zreparovali stroje a zariadenia, ktoré využívame v súčasnosti pre potreby mesta. 
 
V súčasnosti je 90 % objektu zreparované. Je to nádherná budova, ktorá verme, že  bude slúžiť svojmu účelu. Predpokladáme, že prevažne zamestnancami Zberného dvora budú rómski občania. V komunitnom centre chceme deti naučiť nie len hygienickým návykom, ale aj prebudiť v nich učebné a pracovné návyky. Budú mať možnosť sledovať svojich rodičov pri práci.
 
Držte nám palce, nech nám naše ciele vyjdú, pretože práca s rómskymi obyvateľmi je veľmi ťažká a zložitá. Avšak musím podotknúť, ak by sme nemali našich členov rómskych hliadok z tejto krásnej budovy by bolo už len torzo, alebo nič. Len vďaka im sa táto stavba zachovala.