Určite sa ho každý snažil naplniť tak, ako najlepšie vedel, či už v oblasti pracovnej alebo osobnej. Aj na Mestskom úrade sme sa usilovali, aby do nového roka sme prešli bez „straty kvetinky“. V úradnej reči to znamená, že sme sa usilovali, aby v priebehu roka  sa zabezpečili a zároveň neobmedzili sa samosprávne, originálne a prenesené funkcie mesta, aby sa efektívne, ekonomicky a hospodárne nakladalo s majetkom a finančnými  prostriedkami, a aby sa efektívne využili dotačné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. Rozmenením na drobné a v ľudskej reči povedané  to znamená, že mesto musí zabezpečiť bezproblémový chod mesta a vykonávať činnosti, ako sú napr.:

-  čistenie mesta, likvidáciu komunálneho odpadu, verejné osvetlenie, kosenie a úpravu zelene; 

-  organizovanie sobášov, pohrebov,  stretnutia jubilantov, dni mesta, trhov a jarmok, organizovanie pamätných a iných významných udalostí v meste, rôzne kultúrne a športové podujatia;

-  opatrovateľskú službu,  terénnu sociálnu prácu, činnosť dobrovoľného hasičského zboru, činnosť kamerového systému a mestskej polície, činnosť rómskej hliadky; 

-  výkon stavebného a školského úradu, matriky, overovania a osvedčovania listín, sociálne zabezpečenie;

-  údržbu a prevádzku mestských budov, nájomných bytov, pamiatok,  športovísk vo vlastníctve mesta,  materských škôl, základných škôl, základnej umeleckej školy, knižnice, CVČ, denného centra seniorov, útulku, cintorínov;

-  musí hospodáriť s majetkom a finančnými prostriedkami tak, aby  ich použitie bolo hospodárne, a aby sa mesto  nezadlžovalo nad rámec  určený zákonom. 

Verím, že zamestnancom mesta  spolu s mestským zastupiteľstvom,  spoločne so školami a školskými zariadeniami a obchodnými spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta sa  podarilo zvládnuť  chod mesta a jeho funkcie k spokojnosti väčšej časti obyvateľov. 

To, že sme hospodárili efektívne a zbytočne sa s prostriedkami mesta nemrhalo je aj kladný výsledok hospodárenia v predchádzajúcom roku. Vytvorili sme prebytok 214 tisíc eur (t.j. 6 446 964 Sk). Pritom v  roku 2015  pri bežných nákladoch na zabezpečenie chodu mesta, pri splácaní úverov sme z vlastných peňazí zabezpečili aj 5% na spolufinancovanie stavieb financovaných z fondov EÚ a tiež stavieb, ktoré sme financovali bez pomoci štátu (napr. prestavba ZŠ na MŠ Maurerovej ul.). O investičných akciách zrealizovaných v roku 2015 som Vás už informovala v predchádzajúcom čísle Krompašského spravodajcu. Preto teraz uvádzam len sumárne údaje:  

Celkové náklady na realizáciu stavieb: 4 172 716 eur (125 707 242 Sk)
Poskytnuté dotácie z EÚ a štátneho rozpočtu: 3 654 970 eur (110 109 626 Sk)
Vlastné prostriedky mesta:  517 746 eur (15 597 616 Sk)

Vážení spoluobčania, chcela by som Vás informovať ešte o  zadlžení mesta. Do 5.1.2016 bola zadlženosť mesta vo výške 14,4%. Dňa 8.1.2016 sme uhradili v súlade so schváleným rozpočtom jednorazovú splátku úveru vo výške 99,6 tis. eur a tým sa zadlženosť mesta znížila na 12,05% z bežných príjmov za rok. Ak by ste porovnali zadlženosť iných podobných miest na Slovensku, určite by ste zistili, že patríme k tým lepším. Podľa pravidiel hospodárenia s majetkom obcí a miest určené zákonom, mesto môže byť zadlžené až do výšky 60% jeho ročných bežných príjmov. Komplexné informácie ako mesto hospodárilo v roku 2015 budú predložené poslancom na rokovanie mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní Záverečného účtu v prvej polovici tohto roku.   Zverejnený  bude na našej internetovej stránke. 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som aj touto cestou poďakovala všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju mesta, k spokojnosti občanov a k zviditeľneniu mesta aj za jeho hranicami. Ďakujem čestným občanom nášho mesta pánovi O. Lenárdovi, pánovi M. Neubellerovi a pánovi  J. Lorincovi, poslancom mestského zastupiteľstva, členom jednotlivých komisií pri MsZ, členom Zboru pre občianske záležitosti, riaditeľom a zamestnancom škôl a školských zariadení, riaditeľom, konateľom a zamestnancom obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, predstaviteľom cirkví pôsobiacich na území mesta, zástupcom spoločenských, dobrovoľných, kultúrnych a športových organizácií a spolkov pôsobiacich v meste, všetkým podnikateľom - fyzickým a právnickým osobám, ktoré aj v tejto ťažkej a zložitej dobe pomáhajú rozvíjať naše mesto a samozrejme, moje poďakovanie  patrí aj zamestnancom a funkcionárom mesta. Chcem poďakovať aj všetkým priaznivcom a rodákom nášho mesta, ktorí svojimi radami a postojmi k svojmu rodisku podporujú našu prácu. 

Menovite dovoľte mi z úprimného srdca poďakovať pánovi Prof. PhDr. Jánovi Kvasničkovi, DrSc., nášmu rodákovi, bývalému vysokoškolskému pedagógovi a rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave za jeho pravidelné príspevky a hodnotenie nášho mesačníka, za jeho osobný prínos k odhaľovaniu pravdy v dejinách mesta. Veľmi sa teším, že takto z diaľky sleduje dianie v meste a neostáva hluchý a nemý k jeho potrebám. Vážený pán profesor, patrí Vám veľké ĎAKUJEM.  

Vážení spoluobčania, milí kolegovia, drahí priatelia,
pri pohľade na minulý rok ale najmä na dni, ktoré sú pred nami, je treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude pre naše mesto o nič ľahšie ako obdobia, ktoré ho predchádzali. Preto Vám chcem všetkým ešte raz úprimne popriať hlavne  pevné zdravie, veľa šťastia a lásky, pohodu a radosť v kruhu svojich najbližších, veľa úspechov v práci a v osobnom živote.

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta