Celková výška investície, na projekt pod názvom „Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP“, s ktorým sa mesto Krompachy úspešne uchádzalo v rámci lokálnej stratégie komplexného prístupu (LSKxP) o nenávratný finančný príspevok, predstavuje 628 745,26 EUR. Mesto bolo prijímateľom 95 percentnej dotácie, ktorá pozostáva z finančných prostriedkov EÚ – 85 percent a štátnych dotácií – 10 percent. Nemocnica Krompachy a mesto Krompachy na dofinancovanie stavby, interiérového vybavenia  a prístrojovej techniky použili vlastné zdroje.  Všetkým prispievateľom išlo o to, aby došlo touto „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky“ a k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V rámci projektu sa rekonštruoval pavilón E nemocnice, vrátane zateplenia budovy, modernizácie kúrenia, internetového pripojenia, vytvorenia priestorov pre 4 ambulancie na 1.NP, kompletne sa na budove vymenili okná a došlo tiež ku kompletnej obnove vnútorných priestorov, kde je zabezpečený bezbariérový prístup pre pacientov. Ďalej sa renovoval suterén, kde sa nachádzajú skladové priestory, vybudovali sa tu nové šatne a sociálne zariadenia pre personál vrátane stavebnej pripravenosti pre realizáciu výťahu. „Ambulancie sú vybavené a doplnené novým prístrojovým vybavením, celkom novým interiérovým zdravotníckym nábytkom, počítačovou a tlačiarenskou technikou. Z týchto prostriedkov je zrealizovaná digitalizácia röntgenovej (RTG) dokumentácie, zakúpil sa digitalizér a monitory na prehliadanie RTG snímok,“ uviedla primátorka Mesta Krompachy Ing. Iveta Rušinová s tým, že presunutie týchto ambulancií z doteraz nevyhovujúcich priestorov bude znamenať zvýšený komfort pre pacientov ako i pre personál. Celkovú stavebnú rekonštrukciu zabezpečovala stavebno-projekčná spoločnosť GMT projekt, spol. s r.o. z Bardejova.

Gastroenterologická ambulancia poskytuje špeciálnu zdravotnú starostlivosť o chorých s ochoreniami pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, pankreasu, žlčových ciest a žlčníka a pečene. Vykonávame diagnostiku a liečbu ochorení, pravidelné sledovanie pacientov s chronickými a onkologickými ochoreniami  a prevenciu primárnu a sekundárnu. „Vybavenie gastroenterologickej ambulancie bolo vďaka projektu doplnené o flexibilný gastroskop, rektoskop a elektrochirurgickú jednotku k endoskopu a odsávačku,“ povedal konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus s tým, že tu ročne vyšetria priemerne 3600 pacientov, gastroskopicky 900 pacientov a 350 pacientov kolonoskopicky.

Kardiologická ambulancia zabezpečuje odbornú kardiologickú starostlivosť, diagnostiku, liečbu, dispenzarizáciu pacientov so závažnejšími formami ochorení srdcovo-cievneho systému. Odborná diabetologická ambulancia poskytuje starostlivosť pacientom s ochorením cukrovky a poruchou metabolizmu lipidov. „Náplňou činnosti ambulancie okrem liečby je aj diagnostika nových ochorení u pacientov odoslaných z obvodných, či odborných ambulancií, alebo v rámci konziliárnych vyšetrení u hospitalizovaných pacientov. U nás liečeným pacientom poskytujeme aj poradenské služby - tzv. edukáciu - stravovacích návykov, zdravého životného štýlu, ako si upraviť dávky INZ pri akútnom ochorení, alebo pri nadmernom fyzickom zaťažení, učíme ich pracovať s glukometrami a inými diabetickými pomôckami. Na požiadanie vieme v spolupráci s diétnymi sestrami vypracovať aj diétny plán s rozpisom jedálneho lístka. Pre diabetologickú a kardiologickú ambulanciu bol zakúpený nový ultrazvukový diagnostický prístroj, EKG, defibrilátor a odsávačka,“ vysvetľuje konateľ.

 Cieľom pľúcnej ambulancie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore pneumológia a ftizeológia, diagnostika, prevencia a liečba ochorení dýchacieho ústrojenstva. „Prístrojové vybavenie pľúcnej ambulancie bolo rozšírené o spirometer, inhalátor a vybudovala sa tu samostatná čakáreň, ako aj samostatný bezbariérový vchod od bufetu,“ dodal MUDr. Kraus s tým, že pre všetky ambulancie bude slúžiť sterilizátor, do každej ambulancie pribudne LED negatoskop na prehliadanie klasických RTG snímok.

 V nových priestoroch sú steny chodieb a čakární bielej farby s hnedými dlaždicami. Ambulancie sú vymaľované bielou farbou s hygienickým umývateľným náterom do výšky 1,8 m okrovej farby a bledo zeleným linoleom. Vchod od budovy administratívy bude slúžiť pre diabetologickú, kardiologickú a gastroenterologickú ambulanciu. Tieto ambulancie majú aj spoločnú čakáreň. „Som nesmierne rád, že vďaka projektu bolo investované do zakúpenia potrebnej vyšetrovacej a diagnostickej techniky, ktorá nám umožní kvalitnejšie, rýchlejšie diagnostikovať ochorenia a rozhodovať sa tak pre správnu liečbu našich pacientov,“ dodal konateľ.

 Nemocnica Krompachy zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s 50.000 obyvateľmi. Jej cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť a uspokojovať tak potreby a želania pacientov vytváraním príjemného prostredia pomocou hodnotných a vzdelaných zamestnancov, modernizáciou prístrojového vybavenia, poskytovať a rozširovať služby s dôrazom na individuálny prístup k človeku. „Touto cestou sa chcem poďakovať Mestu Krompachy za podporu a realizáciu projektu,“ uzavrel konateľ nemocnice MUDr. Miroslav Kraus.