V Y H L A S U J E
 
obchodnú verejnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme:
 
• Predmet prenájmu:
 
BUDOVY (výmera spolu 834 m2):
- prevádzková budova vrátane kotolne (SO 02) súpisné číslo 584, stojaca na časti pozemku C-KN 1882/1 v k.ú. Krompachy – zastavaná plocha s výmerou 431 m2, 
- vrátnica (SO 03), stojaca na pozemku C-KN 1883/2 - zastavaná plocha s výmerou 42 m2,
- prístrešok (SO 05), stojaci na pozemku C-KN 1883/3 - zastavaná plocha s výmerou 361 m2
 
HALY (výmera spolu 388 m2):
- hala (SO 08), stojaca na pozemku C-KN 1883/2 - zastavaná plocha s výmerou  388 m2 
 
ZASTAVANÉ A OSTATNÉ PLOCHY:
- nádvorie s výmerou 4.902 m2
- váha s výmerou 27 m2 
 
Územie v ktorom sa nachádza zberný dvor je situovaný na Hornádskej ulici v Krompachoch. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po ukončení obchodnej verejnej súťaže spresniť výmery parciel, ktoré môžu byť čiastočne zmenené z dôvodu porealizačného zamerania.
 
• Účel prenájmu, prevádzky:
- zabezpečenie prevádzky areálu určeného na zber, zhromažďovanie a dočasné skladovanie vybraných odpadov charakteru „ostatné“ z komunálneho odpadu mesta Krompachy a okolia pred ich ďalším využitím
 
• Minimálna požadovaná výška nájomného:
- hala (vrátane zastavanej plochy): 5,30 EUR / m2 / rok  
- budovy (vrátane zastavaných plôch): 2,60 EUR / m2 / rok  
- pozemky (ostatné plochy - v katastri vedené ako zastavané plochy): 0,20 EUR / m2 / rok  
 
• Doba nájmu:
- nájom je stanovený na dobu určitú - 10 rokov
 
 
• Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1.Vyhlásenie súťaže : 01.02.2016
Obchodná verejná súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta Krompachy www.krompachy.sk a v regionálnej tlači.
2. Ukončenie predkladania návrhov súťaže 17.02.2016 o 12.00 hod.
3. Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré nemajú voči mestu žiadne finančné záväzky po lehote splatnosti.
4. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré majú oprávnenie vykonávať zber, výkup, zhromažďovanie, úpravu, triedenie a prepravu odpadov.
5. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku a musia obsahovať tieto náležitosti:
- označenie navrhovateľa,
- číselné vyjadrenie navrhovanej ceny nájomného, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna cena nájomného,
- spôsob platenia nájomného (koľko mesiacov vopred, t.j. napr. ročne vopred (12 mesiacov), štvrťročne vopred (3 mesiace), 10 rokov vopred (120 mesiacov),
- počet plánovaných vytvorených pracovných miest do 31.12.2020, ktorý  nesmie byť nižší ako 3  nové pracovné miesta do 31.12.2020, z toho 2 pracovné miesta pre znevýhodnené skupiny a 1 pracovné miesto pre marginalizovnú Rómsku komunitu,
- vyseparované komunálne odpady musia v roku 2020 dosiahnuť množstvo minimálne 282,95 ton za rok
- upravené komunálne odpady musia v roku 2020 dosiahnuť množstvo minimálne 150 ton za rok
- návrh musí byť podpísaný a datovaný,
- súhlas s podmienkami súťaže,
- vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení nájomného v lehote do  30 dní od termínu jeho splatnosti.
b) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nebude prevádzkovať zberný dvor podľa dohodnutého prevádzkového poriadku,
c) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nevytvorí pracovné miesta podľa bodu 5,
d) podmienka, že vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od nájomnej zmluvy, ak nájomca nevyseparuje odpad a/alebo neupraví komunálny odpad podľa bodu 5.
6. Prílohou návrhu bude výpis z príslušného registra nie staršieho ako 3 mesiace, ktorý preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 4. V prípade, ak takýto výpis z príslušného registra nepreukazuje splnenie podmienky podľa bodu 4, prílohou návrhu je okrem výpisu z príslušného registra aj iný doklad preukazujúci splnenie podmienky podľa bodu 4.
7. Navrhovateľ môže predložiť jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú tieto návrhy zo súťaže vylúčené. 
8. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk,  t.j. do dňa 17.02.2016, do 12.00 hod. Po uplynutí tohto termínu možno návrh dopĺňať len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote.
9. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 
10. Vyhlasovateľ po ukončení súťaže vyhodnotenie návrhov súťaže písomne oboznámi všetkým účastníkom najneskôr do 10 dní od schválenia prenájmu mestským zastupiteľstvom.
11. Výsledok súťaže podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Nájomná zmluva prednostne podlieha schváleniu riadiacim orgánom – Slovenskou agentúrou životného prostredia. Následne po schválení termín uzatvorenia nájomnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia nájomnej zmluvy víťazovi súťaže v mestskom zastupiteľstve. V prípade, že do 10 kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej zmluvy. V takom prípade bude predmet nájmu ponúknutý záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.
12. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí.
13. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľa na doplnenie a vykonanie opravy. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami  tak ako bola vyhlásená.
14. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži podáva Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta Krompachy, tel. 053/4192213 a Ing. Erika Balážová, vedúca oddelenia majetku a reg. rozvoja tel. 053/4192229 .
15. Kritéria hodnotenia predložených návrhov sú cena celkom za ročný nájom 
 
Miesto predkladania návrhov
 
Písomné súťažné návrhy je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
 
Mestský úrad Krompachy
Námestie slobody č. 1
053 42 Krompachy
s viditeľným označením – textom:
 
„NEOTVÁRAŤ – OVS ZBERNÝ DVOR“ 
 
• Vyhodnotenie návrhov
1. Poverený zamestnanec mesta vyznačí na obálke: poradie návrhu, dátum a čas prijatia návrhu. 
2. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorkou mesta Krompachy vymenovaná najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.
3. O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla navrhovateľov, ponúkané ceny a výsledok hodnotenia. Členovia vyhlásia poradie návrhov.
 
                                                                        
V Krompachoch 
dňa 1.2.2016
 
 
                                                                                              Ing. Iveta Rušinová v.r.
                                                                                                   primátorka mesta