MESTO KROMPACHY
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

Mesto Krompachy v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE
dobrovoľnú zbierku

Usporiadateľ zbierky:  Mesto Krompachy, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,
                                    IČO:  329 282
Účel zbierky:  zlepšenie materiálno-technickej vybavenosti v školských jedálňach v ZŠ Zemanská 2, Krompachy a v ZŠ s MŠ Maurerova 14, Krompachy

Miesto konania zbierky:  areál pred Hotelom Plejsy

Spôsob a čas konania zbierky:  ponuka „pankušiek“ dňa 6.2.2016 na podujatí Pankuškové fašiangy

Spôsob konania zbierky: príspevok do označenej pokladničky „pankušky“ umiestnenej v stánku s ponukou punču

Osoby zodpovedné za konanie zbierky:

Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta
Ing. Erika Balážová, vedúca odd. majetku a regionálneho  rozvoja  

Vyúčtovanie zbierky, použitie, kontrola:

Primátorka mesta  bude občanov informovať o priebehu a výsledkoch zbierky, ako aj o použití získaných finančných prostriedkov zo zbierky v Krompašskom spravodajcovi.

O použití získaných finančných prostriedkov rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa účelu, na ktorý sa zbierka vyhlasuje. Podľa § 5 ods. 1 písm. e)  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v zn. neskorších zákonov sú dary a výnosy dobrovoľných finančných zbierok v prospech obce príjmom rozpočtu obce.

Kontrolu použitia finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.