Nebezpečenstvo súvisí predovšetkým s technickými nedostatkami spotrebičov, ich nesprávnou obsluhou, nevyhovujúcim stavom komínových telies a dymovodov, ale aj nedbanlivosťou.

Podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z., z ktorej vyplývajú zásady, ktorými je nevyhnutné sa riadiť:

Pri používaní spotrebičov:

 • inštalovať spotrebič do vyhovujúceho prostredia,
 • používať schválený typ spotrebiča,
 • dodržiavať návod na jeho obsluhu,
 • používať predpísaný druh paliva,
 • pri inštalácii dodržať bezpečné vzdialenosti od horľavých konštrukcií,
 • podlaha pod vykurovacími telesami musí byť nehorľavá, prípadne sa musí inštalovať predpísaným spôsobom izolačná podložka,
 • pred spotrebič na tuhé palivo, pred ktorým nie je nehorľavá podlaha, sa musí inštalovať ochranná podložka spôsobom popísaným vo vyhláške,
 • dodržať predpísané pripojenie spotrebiča,
 • zaistiť bezpečný odvod spalín.

Pri prevádzkovaní komínov:

 • komín, s výnimkou občasne užívaných stavieb, musí byť vyhotovený ako viacvrstvový      s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo    a tvarovo stálou,
 • dodržať požadovanú vzdialenosť telesa komína od horľavých stavebných konštrukcií tak, ako ju určí výrobca,
 • ložné škáry a styčné škáry murovaného plášťa komína musia byť vyplnené maltou alebo inou vhodnou výplňou,
 • komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého materiálu a z ktorých sa predpokladá úlet iskier, musia mať lapače iskier,
 • komíny sa nesmú svojpomocne vypaľovať,
 • otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami z nehorľavých stavebných  materiálov a nesmú sa pri nich skladovať horľavé materiály, podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov,
 • je nevyhnutné zabezpečiť pravidelnú kontrolu a čistenie komínov v stanovených lehotách.

Pri prevádzkovaní dymovodov:

 • dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnili,
 • dymovod k spotrebiču musí byť inštalovaný v bezpečnej vzdialenosti od okolitých horľavých stavebných konštrukcií, bezpečnú vzdialenosť určí výrobca,
 • pri prestupe horľavou konštrukciou treba prestup vyhotoviť predpísaným spôsobom.


VIANOČNÉ SVIATKY A OSLAVA PRÍCHODU NOVÉHO ROKA

Blížia sa Vianočné sviatky, ktoré pre väčšinu z nás sú najkrajším obdobím roka, symbolizujúcim šťastie, lásku a rodinnú pohodu. Žiaľ, v tomto období zabúdame na opatrnosť a bezpečnosť, i keď činnosti, ktoré vtedy vykonávame, vytvárajú predpoklady na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. 
 Aby sa sviatočná idylka nezmenila v priebehu pár minút na horúce peklo, znamenajúce obrovské materiálne škody a v najhoršom prípade aj stratu na životoch, majte na pamäti tieto zásady:

 • používajte len certifikované vianočné osvetlenia,
 • pri ich inštalácii rešpektujte pokyny výrobcu a predajcu,
 • vyhýbajte sa akýmkoľvek neodborným zásahom v súvislosti s opravou jednotlivých žiaroviek a kabeláže,
 • vianočný stromček umiestnite do dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies               a otvoreného ohňa,
 • nenechávajte vianočné osvetlenie bez dozoru, ak sa v byte nikto nenachádza, odpojte osvetlenie od elektrického zdroja energie,
 • nenechávajte bez dozoru zapálené adventné vence,
 • sviečky nezapaľujte a neukladajte v blízkosti záclon a pri odchode z bytu alebo z miestnosti na dlhší čas ich uhaste,
 • upozorňujeme na nevyhnutnosť maximálnej opatrnosti a zodpovednosti pri manipulácii a používaní zábavnej pyrotechniky - svojim nezodpovedným konaním môžete ľahko zapríčiniť požiare balkónov, susedných bytov, zaparkovaných vozidiel, kontajnerov alebo požiare v prírodnom prostredí.

Dodržiavaním predpisov na úseku  ochrany pred požiarmi, bezpečným používaním vianočných ozdobných svietidiel a zábavnej pyrotechniky podľa návodu na použitie a svojím zodpovedným správaním zabránime možným škodám na zdraví a majetku.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi

Vám praje šťastné a veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia a pohody v roku 2016.