Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2015 - 2022 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, konaného dňa 8.12.2015, uznesením č. 11/C.11.

Monitorovanie dokumentu prebieha raz ročne, kde sa na konci sledovaného obdobia vypracuje monitorovacia správa, ktorá bude pozostávať z krátkeho popisu aktivít, ktoré sa v meste realizovali počas roka a definovanie ich nadväznosti na stanovenú stratégiu. Rovnako sa bude sledovať napĺňanie stanovených monitorovacích ukazovateľov. 

Mesto Krompachy každý rok spracuje do monitorovacej správy pripomienky úradu, poslancov, verejnosti. Monitorovacia správa tvorí podklad aj pre plánovanie ďalších aktivít a aktualizáciu Akčného plánu, preto bude spracovávaná v čase prípravy a schvaľovania rozpočtu pre ďalší rok. Za spracovanie monitorovacích správ je zodpovedná samospráva (mestský úrad a primátorka), pokiaľ nebude zriadená iná organizácia/komisia, ktorá bude mať v kompetencii napĺňanie stratégie.

Monitorovacie správy budú predkladané a schvaľované mestským zastupiteľstvom do 30.4. nasledujúceho roku a následne budú predložené vyššiemu územnému celku. 

Občania môžu v priebehu roka navrhovať zmeny a návrhy na realizáciu projektov a inv. akcií v meste. Tieto budú zohľadnené a po schválení zapracované do dokumentu v čase aktualizácie Akčného plánu dokumentu každoročne koncom roka.
Návrhy je možné zasielať na kontaktnú adresu: milos.klein@krompachy.sk

Spracovaný dokument rešpektuje povinné prílohy, plánovacie a podporné dokumenty k metodike a postup tvorby navrhovaný metodikou. Strategický dokument bol spracovaný pracovníkmi samosprávy v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora s pomocou externej metodickej podpory. Program rozvoja bol vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Košického samosprávneho kraja a zároveň bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta Krompachy.