P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

11. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční 

dňa 8.decembra 2015 (streda) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.

Program:
 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Interpelácie poslancov MsZ.
 5. Majetkové návrhy.
 6. Schválenie úverovej zmluvy zo SLSP.
 7. Návrh rozpočtových opatrení.
 8. Návrh Doplnku č. 1 k VZN č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 9. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok.
 10. Schválenie dokumentu „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja“.
 11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2015.
 12. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre  základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy. 
 13. Návrh doplnku č. 3 k VZN  č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území mesta Krompachy
 14. Návrh doplnku č. 1 k VZN 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 15. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2016.
 16. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly.
 17. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
 18. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta Krompachy  na rok 2016 s výhľadom na roky 2017, 2018.
 19. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2016 a roky 2017-2018.
 20. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Krompachy počas volebnej kampane.
 21. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2016.
 22. Rôzne - Informácia o čerpaní projektov v roku 2015.
 23. Diskusia.
 24. Záver.


                                                                           Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.