Termín konania Vianočných trhov: 10.12.2015 – 12.12.2015 (štvrtok, piatok, sobota)

Na základe predloženej písomnej žiadosti obdržia vybraní žiadatelia od usporiadateľa tlačivo záväznej prihlášky spolu s organizačným poriadkom. Tieto budú zasielané do 27.11.2015.

Uzávierka vrátenia vyplnených záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné miesta je do 3.12.2015; predávajúci s bežným sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení poplatku) do 3.12.2015 si uplatní 10 % zľavu za predajné miesto na stánok.  

Účastníci, ktorí doručia záväznú prihlášku do uzávierky majú garantované miesto na predaj. 

Bližšie podrobnosti sú uvedené v Organizačnom poriadku Vianočných trhov pre rok 2015. 
 
Žiadosti doručiť na adresu: Mestský úrad Krompachy
Námestie slobody 1
053 42 Krompachy

Kontakt:
fax: 053/419 22 14, tel. : 053/419 22 15, e-mail: anna.cechova@krompachy.sk