Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy 

Voľné pracovné miesto: na dobu určitú počas zástupu MD od 1.11.2015

Pozícia: učiteľ druhého stupňa základnej školy

Aprobácia: Matematika

Úväzok: 100 %

Kontakt: 053 447 22 19; 0911 356 007; zsriaditelsnp@netiq.sk

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
  • zdravotná a duševná spôsobilosť


Požadované doklady je potrebné poslať poštou, resp. mailom do 21.10.2015