Názov prijímateľa:      Mesto Krompachy

Názov projektu:        Zlepšenie občianskeho spolunažívania s využitím inštitútu rómskej občianskej hliadky v meste Krompachy

Typ projektu: Dopytovo orientovaný

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krompachy, okres Spišská Nová Ves, Košický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 10/2014 – 09/2015

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sprostredkovateľský orgán: Sociálna implementačná agentúra


"Priestor na vašu príležitosť"


Ciele projektu:

  • posilnenie miestneho aktivizmu,
  • podpora komunitného rozvoja,
  • zníženie páchania protispoločenských konaní,
  • udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

 v rámci Operačného programu

 „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.

 

www.esf.gov.sk                                                                                    www.sia.gov.sk

 

Mesto Krompachy vytvorilo Rómsku občiansku hliadku v Krompachoch (ROH) s počtom členov 5+1 koordinátor ROH. Zamestnané osoby patrili do skupiny MRK. Počas obdobia od 20.10.2014 do 30.09.2015 títo zamestnanci dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku hlavne v lokalitách s vysokou koncentráciou obyvateľov MRK a to na ulici Hornádskej a Družstevnej v Krompachoch.
Z finančných prostriedkov projektu bolo zakúpené materiálové vybavenie členov ROH – ošatenie.

Členovia ROH pôsobili hlavne na uliciach Družstevná a Hornádska, v blízkosti ktorých sa nachádza priemyselná zóna a železničná stanica. Vzhľadom na vysokú frekvenciu dopravy do priemyselného parku tu hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života hlavne maloletých detí, ktoré sa pohybujú bez dozoru rodičov. Častým javom boli aj krádeže v priemyselnom parku, ktorých počet sa počas pôsobenia ROH podstatne znížil.


Zriadením ROH sa docielilo zníženie užívania alkoholu a fetovania u školopovinných a maloletých detí, na čo členovia ROH dohliadali pri pochôdzkach v osadách, na železničnej stanici aj v uliciach mesta. Asistovali pri vyplácaní sociálnych dávok na pošte, asistovali pracovníkom MsÚ pri vyplácaní finančných prostriedkov – inštitút osobitného príjemcu a pri vyplácaní rodinných prídavkov formou sociálnych poukážok, kde prispievali k bezproblémovej realizácii vyplácania týchto dávok občanom. V ranných a popoludňajších hodinách dohliadali na deti a žiakov prichádzajúcich a odchádzajúcich do a zo základných škôl a materskej školy na ulici SNP, nakoľko sa tieto nachádzajú blízko frekventovanej cesty.