Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi

na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

odvoláva

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica,

od 25. 09. 2015 od 12:00 hod.