Ukazovateľ

k 31. 12. 2007
Počet obyvateľov

8709

Priemerný vek obyvateľstva

33 rokov

Sobáše

57

Rozvody

14

Narodení

127

Zomrelí

72

z toho do 1 roku

1

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

58

Vysťahovaní

169

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1564

z toho muži

754

z toho ženy

810

produktívny vek

6225

muži (15-60)

3148

ženy (15-60)

3077

poproduktívny vek

1153

muži 61 +

454

ženy 61 +

699