Platný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy na roky 2008 – 2015 bol spracovaný v zmysle zákona č.503/2001 Z.z. a schválený uznesením č. 38/D-7 Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.05.2008.

 

PHSR mesta Krompachy na roky 2015  ‐ 2021 bude strednodobý strategický dokument, ktorý bude definovať komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja mesta. Strategický dokument bude spracovaný na zmysle zákona  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona  č. 309/2014 Z.z. Iniciátorom a garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta bude Mesto Krompachy, užívateľmi programu budú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v meste.


PHSR mesta Krompachy bude zostavený v súlade s Metodikou na vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Mesto Krompachy zabezpečí spracovanie PHSR  pracovníkmi samosprávy v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora s pomocou externej metodickej podpory.

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Krompachy bude dohodou zástupcov Mesta a Mestského úradu s partnermi – predstaviteľmi kľúčových verejných a súkromných inštitúcií v meste o budúcom smerovaní mesta – o víziách, cieľoch a opatreniach, ktoré bude potrebné vykonať  pre naplnenie dohodnutej vízie mesta. Zároveň  bude dokument reflektovať názory občanov a podnikateľov pôsobiacich v meste zistené v dotazníkových prieskumoch.


SPRACOVANIE DOKUMENTU


Program rozvoja bude vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v Národnej stratégii regionálneho rozvoja a bude zohľadňovať ciele a priority ustanovené v Programe rozvoja Košického samosprávneho kraja a zároveň bude vypracovaný v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie obce.


Spracovanie dokumentu bude rešpektovať princíp partnerstva a bude vykonané participatívnym spôsobom so zapojením:

  • zamestnancov mestského úradu,
  • poslancov mestského zastupiteľstva a
  • bude rešpektovať a využívať výstupy pracovných skupín zriadených mestom, externých odborníkov a širokej verejnosti.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:
Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Vaše námety:
Máte nápad, návrh, ako vylepšiť proces spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta, alebo ako zlepšiť život v Krompachoch? Vaše nápady, návrhy, pripomienky môžete posielať na adresu: milos.klein@krompachy.sk