V zmysle § 11 ods. 5) zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hlavný kontrolór Mesta Krompachy zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy podľa § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Podávanie podnetov v Meste Krompachy v zmysle vyššie uvedeného zákona je možné týmito spôsobmi:
- poštou alebo osobne do podateľne Mesta Krompachy, Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy, v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra",
- e-mailom na mailovú adresu: maria.tomasova@krompachy.sk .