Správca vodných tokov bude vykonávať kontroly zamerané na odbery povrchovej vody z vodných tokov v lokalitách záhradkárskych osád a následne oznamovať čierne odbery vody na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Na odbery nad 60l/min je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. V prípade nutnosti môže orgán štátnej vodnej správy aj nižšie odbery obmedziť alebo zakázať.