Vážení spoluobčania dovoľte mi, aby som ako náčelník Mestskej polície v Krompachoch zareagoval touto formou na príspevok občana mesta Krompachy pána  Stanislava Polačeka na facebooku zo dňa 14.06.2015.

Keďže zodpovedám za činnosť Mestskej polície, ktorej súčasťou je aj kamerový systém, informoval som o tomto príspevku primátorku Ing. Ivetu Rušinovú a som presvedčený, že otázky položené v tomto príspevku sú predovšetkým otázkami na moju osobu.

K činnosti Mestskej polície ako aj kamerového systému som  predkladal správu o činnosti za rok 2014, ktorú je možné zdieľať na stránke mesta Krompachy. Naposledy som poskytoval informáciu ku kamerovému systému a jeho činnosti dňa 17.6.2015 redaktorovi TV JOJ v súvislosti s drobnými krádežami na mestskom cintoríne a poškodzovaním kvetinovej výzdoby v centre mesta.

V mesiaci máj a jún prebiehala rekonštrukcia a rozšírenie kamerového systému a to inštaláciou integrovaného ovládacieho systému, ktorý umožní ovládanie všetkých doteraz vybudovaných systémov jedným zariadením, zjednoduší prezeranie zachytených protiprávnych konaní a umožní predĺženie ich uchovávania zo 7 na 30 dní. Taktiež došlo k inštalácii ďalších štyroch otočných IP kamier na miestach, kde je zvýšený pohyb detí a mládeže a to pri ZŠ na Maurerovej ul., ZŠ na Zemanskej ul. a na budove gymnázia, kde táto kamera zachytáva aj MŠ na Hlavnej ul., ŠZŠ na Lorencovej ul. a garáže na tejto ulici, kde sme v minulom období riešili viacero sťažností od občanov. Štvrtá kamera bola nainštalovaná na Kúpeľnej ul. a sníma objekt športového areálu. 
Kamerový systém v súčasnej dobe spravuje 24 kamier na najfrekventovanejších a najproblémovejších miestach mesta Krompachy a poskytuje možnosť jeho ďalšieho rozšírenia bez ďalších nákladov na softvérové a záznamové zariadenie.

Informácie zachytené na kamerovom systéme sú v zmysle trestného poriadku poskytované pre účely trestného konania orgánom činným v trestnom konaní, taktiež sú využívané pre potreby priestupkového konania k prípadom riešeným PZ ako aj Mestskou políciou Krompachy.

Teraz by som sa však rád vyjadril k otázkam obyvateľa mesta pána Polačeka.

K otázke č. 1: 
Uvádzam, že cudzie osoby majú vstup do budovy MsP zakázaný, pokiaľ ich návšteva nesúvisí s riešením protiprávneho konania. Iné osoby môžu vykonať návštevu len so súhlasom náčelníka MsP. Zistil som, že v minulosti došlo k návšteve dcéry pracovníčky kamerového systému z osobných dôvodov a k tejto veci som prijal adekvátne opatrenia, ktoré budem preverovať v rámci kontrolnej činnosti.

K otázke č. 2: 
Uvádzam, že je pravdou, že v miestnosti kamerového systému sa nachádza televízny prijímač s možnosťou prijímania klasických programov, ktoré sú súčasťou dátového prenosu do budovy MsP – káblovka Kromsat a táto služba je bezplatná. Uvádzam, že podobný TV prijímač sa nachádza aj v miestnosti policajtov, ako aj v mojej kancelárii. Služba policajtov MsP a pracovníkov kamerového systému je vykonávaná v zmysle zákonníka práce s nárokom na prestávky na stravu. Keďže žijeme v 21. storočí a máme poznatky aj o psychohygiene som presvedčený, že pokiaľ si pracovníci cez prestávku vypočujú správy a počasie, tak nijako neukrátia plnenie svojich pracovných povinností. Sledovanie telenoviel som počas svojej kontrolnej činnosti nezistil, možno je však pisateľ informovaný lepšie ako ja, alebo to vyhovuje jeho osobným zámerom.
Na margo tejto skutočnosti je potrebné si uvedomiť, že operátor kamerového systému je na pracovisku počas služby sám a kamery nie sú vybavené prenosom zvuku. Zároveň sleduje dianie na 24 kamerách, čo je enormne náročné na psychiku.
Ako som uviedol aj v správe o činnosti, kamerový systém je preventívny program a funguje ako chránené pracovisko, kde operátormi sú osoby so zníženou zdravotnou spôsobilosťou. Ich pracovnou náplňou je prioritne správa kamerového systému, t. j. dohľad nad činnosťou kamier, ohlasovanie porúch a výpadkov v prenose, zabezpečenie poskytnutia záznamu na požiadanie OČTK, tieto osoby nemajú bezpečnostné vzdelanie zaväzujúce ich k vyhodnocovaniu bezpečnostnej situácie. Napriek tomu sú schopní zachytiť takéto konania a vyrozumieť hliadku MsP alebo OO PZ Krompachy o takomto konaní.
Prácu týchto ľudí si ja osobne veľmi vážim a obdivujem aj skutočnosť, že napriek svojím zdravotným problémom sa takýmto spôsobom naďalej zapájajú do života našej spoločnosti, služby vykonávajú v popoludňajších a nočných smenách a to aj cez soboty, nedele a sviatky.

K otázke č. 3:
Kamery nie sú za každým rohom a ubezpečujem pisateľa, že ich umiestnenie je veľmi logické a efektívne. Umiestniť kameru do miestnosti kamerového systému alebo služobne policajtov určite neplánujem a takéto nápady mi prídu scestné a beriem ich skôr ako recesiu zo strany pisateľa – inak by som si musel myslieť ešte niečo iné. To čo sa robí na kamerovom systéme a čo robia počas služby mi určite jedno nie je, avšak systém kontrol nie je to, čo by som považoval za rozumné zverejniť. Pisateľa však ubezpečujem, že svoju kontrolnú činnosť pravidelne dokladujem vedeniu mesta a počas môjho doterajšieho pôsobenia vo funkcii náčelníka mesto na základe výsledkov kontrol rozviazalo pracovný pomer s dvomi pracovníkmi v mojej personálnej právomoci.

K otázke č. 4:
Príslušníci mestskej polície okrem vozenia sa v aute, ktoré jazdí na LPG za 0,58 eura za liter,  vykonávajú aj pešiu službu a to podľa inštruktáže spracovanej pre každú službu, kde peši kontrolujú okrem cintorína aj iné objekty v majetku mesta, kde táto skutočnosť pisateľovi unikla. Používanie bicyklov, skútrov a najnovšie aj kolobežiek je síce kuriozitou, ale to je asi tak všetko. Okrem toho, že máme oklieštený rozpočet na činnosť, tak tieto kuriozity mi pre činnosť polície na území mesta Krompachy prídu ako bezpredmetné.  Pokiaľ hliadka vo vozidle alebo peši príjme oznámenie, potrebuje sa presunúť často cez celé mesto. Keďže disponujeme len jednou hliadkou, tak si neviem predstaviť presun napr. od NsP na ul. Družstevnú na bicykli.

K otázke č. 5:
Hliadka MsP Krompachy dňa 12.06.2015 v dobe od 18:00 hod. do 06:00 hod. vykonávala opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu zrazu majiteľov veteránov v meste Krompachy s upovedomením OO PZ Krompachy. V dobe od 18:45 hod. do 19:15 hod. bola hliadka presne na mieste, ktoré som jej určil a zabezpečovala stanovené úlohy. Zákon o Obecnej a mestskej polícii neupravuje v žiadnom svojom ustanovení ani to, ako má byť policajt otočený alebo o čo má alebo môže byť opretý a už vôbec s kým sa môže rozprávať. Ja osobne som veľmi potešený faktom, že obyvatelia mesta bezprostredne a osobne komunikujú s policajtami a v každodennom kontakte tak predkladajú podnety k tým najbežnejším a najaktuálnejším problémom v živote mesta. 
Pokiaľ pisateľ videl protiprávne konanie, tak miesto fotenia a vypisovania na facebooku a dehonestovania našej práce a aby ušetril za telefonát mohol prejsť pár krokov a hliadku na toto konanie upozorniť. Verím, že by aj napriek iným povinnostiam prijala adekvátne opatrenia. Ja osobne som nezistil, aby došlo k poškodeniu majetku mesta tým, že sa vo fontáne namočili nejaké deti.

Prečítal som si aj komentáre ďalších osôb k tejto téme. Chcem sa týmto poďakovať osobám za kladné stanoviská, tie záporné registrujem. 

Kontakt na Mestskú políciu je všeobecne známy, ale pre istotu:
Hliadka: 0902 772 000,
Pevná linka: 053 4472627,

Náčelník MsP je na pracovisku v dobe od pondelka do piatku od 07:00 hod. do 15:00 hod. Vaše podnety a pripomienky je možné podať osobne v budove MsP alebo na MsÚ Krompachy. Mimo pracovnej doby je možné ma kontaktovať cez uvedené tel. čísla alebo mailom: mspolicia@kromsat.sk. Denne prijímam niekoľko telefonátov od občanov mesta a keďže som takmer stále v meste a v kontakte s našimi občanmi rád by som aj nášho pisateľa ubezpečil že aj jemu je možné kedykoľvek umožniť osobný kontakt.

V prípade zistenia akéhokoľvek protiprávneho konania operátori KS v dobe neprítomnosti hliadky alebo náčelníka  vyrozumejú telefonicky  stálu službu OO PZ Krompachy na tel. čísle  4472333. Oznámenie je taktiež možné podať na bezplatnom telefónnom čísle 158.
 
Mgr. Jozef Kuna
Náčelník Mestskej polície Krompachy