Na základe vyhlásenej výzvy č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v  pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bola Mestu Krompachy poskytnutá dotácia  vo výške  19 900 Eur na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivýchsituácií rómskej komunity  pre projekt:

„Prestavba rodinného domu na ulici SNP na základnú školu

Cieľom  projektu  je  rekonštrukcia  pôvodného  objektu  rodinného  domu  na  rozšírenú  časť susednej ZŠ s MŠ. Zámerom je vybudovanie troch tried so zázemím vzhľadom už k nepostačujúcej kapacity jestvujúcej ZŠ s MŠ  pre detí z MRK

„Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky– Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity““