P O Z V Á N K A

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti podpísaných 6 poslancov MsZ v Krompachoch v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 3 ods. 7 Rokovacieho poriadku MsZ, 

zvolávam 7. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch,  ktoré sa uskutoční dňa

 

17. júna 2015 (streda) o 13.00 hod.


vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.


Program:


1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Voľba návrhovej komisie.

4.Interpelácie poslancov.

5.Správa o plnení  uznesení MsZ v Krompachoch k 17. júnu 2015.

6.Majetkové návrhy.

7.Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Krompachy spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. Košice.

8.Správa o výsledku hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Krompachy za rok 2014.

9.Vyradenie majetku mesta Krompachy k 31.12.2014.

10.Správa o výsledku inventarizácie mesta Krompachy za rok 2014.

11.Súhrnná správa o výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2014.

12.Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Krompachy za rok 2014.

13.Záverečný účet mesta Krompachy za rok 2014.

14.Návrh Rozpočtového opatrenia č. 10.

15.Návrh na odpísanie nevymožiteľných  pohľadávok mesta Krompachy.

16.Informácia o výsledku následných finančných kontrol.

17.Návrh plánu činností HK na II. polrok 2015.

18.Pravidlá kontrolnej činnosti HK mesta Krompachy.

19.Návrh VZN MsZ v Krompachoch č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa     na plnenie povinnej školskej dochádzky.

20.Návrh na úpravu rozpočtu CVČ Prima, ZŠ Zemanská,  ZŠ s MŠ Maurerova, ZŠ s MŠ SNP. 

21.Návrh Doplnku č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy.

22.Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti Základnej školy na Maurerovej ulici za účelom zriadenia detských jasieľ.

23.Diskusia.

24.Záver.

 

                                                        Ing. Iveta RUŠINOVÁ v.r.