Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na produkciu pravidelných, včasných a kvalitných údajov o chudobe, o príjmoch a životných podmienkach domácností v krajinách Európskej únie. Výsledky zisťovania sú nielen zdrojom údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia, ale aj podkladom na analýzy životnej úrovne obyvateľstva a realizáciu koncepčných zámerov a opatrení v oblasti sociálnych politík. Zisťovanie sa uskutočňuje v 28-ich krajinách EÚ, v Nórsku a na Islande, čo zároveň umožňuje aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

EU SILC 2015 nadväzuje na zisťovania, ktoré boli realizované v rokoch 2005-2014 (EU SILC 2005 až 2014). Výsledky uvedených výskumov Štatistický úrad SR každoročne prezentuje v publikácii Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR a v posledných štyroch rokoch aj v publikácii Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia.

Základné informácie o zisťovaní sú záujemcom k dispozícii na internetovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky v časti Demografia a sociálne štatistiky.