P O Z V Á N K A
V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 v znení neskorších predpisov 

z v o l á v a m 

5. zasadanie Mestského zastupiteľstva v Krompachoch, ktoré sa uskutoční 

dňa 7. mája 2015 (štvrtok) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Krompachoch.


Program:

1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Interpelácie poslancov.
5. Zrušenie Uznesenia č. 41/D.30; č. 41/D.31; č 41/D.32 zo dňa 20.08.2014.
6. Predloženie projektu a spolufinancovanie oprávnených výdavkov „Modernizácia ambulantnej starostlivosti“.
7. Spolufinancovanie výdavkov na projekt „Obnova miestnej komunikácie na ulici Družstevnej, Krompachy“.
8. Protesty prokurátora.
9. Záver.


Ing. Iveta RUŠINOVÁ 
primátorka mesta