Povrch stavbou dotknutých pozemkov bude po ukončení stavby uvedený do stavu blízkeho pôvodnému. Všetky použité prostriedky a prípadne vzniknuté odpady budú bezprostredne po ukončení prác odstránené vhodným spôsobom.

Projektant stavby: Ing. Božena Kajňáková (č. oprávnenia: 4306*Z*A2)

Termín realizácie:  máj - august  2015

Zhotoviteľ stavby: Enerkos VSD a.s. Košice

Technický dozor investora: Ing. Anton Marcin

Telefón: 0907 992 022