Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

na uzatvorenie zmluvy o kúpe cenných papierov – 

akcií spoločnosti 

Prima banka Slovensko, a.s. z majetku mesta Krompachy

Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na predaj 22 ks akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, znejúcich na meno akcionára Mesto Krompachy, z toho 11 akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 399,00 EUR a 11 akcií v nominálnej hodnote jednej akcie 67,00 EUR. 

Minimálna požadovaná kúpna cena bola stanovená v celkovej výške

7.700 € za 22 akcií.

 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 23.02.2015 a ukončená 11.03.2015 o 12.00 hod. 

 

Do termínu uzávierky, t.j. do 11.03.2015 neboli do podateľne Mestského úradu v Krompachoch doručené žiadne návrhy.

Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.