Mesto Krompachy ponúka fyzickým a právnickým osobám na predaj prebytočný hnuteľný majetok – použité svietidlá verejného osvetlenia zn. Schreder.

Špecifikácia hnuteľného majetku:

Typ svietidla

Počet

Predajná cena za ks

Cena spolu v EUR

Altra 36 W

243

37,00 EUR

8.991,-

Zafír 70 W

302

45,00 EUR

13.590,-

Zafír 100 W

118

48,00 EUR

5.664,-

 

Hnuteľný majetok sa predáva aj jednotlivo.

Hnuteľný majetok bol používaný cca 10 rokov, je v rôznom stupni opotrebovania a bude odpredaný v stave, v akom sa nachádza, bez opráv a revízií.

 

Odvoz, naloženie a manipuláciu s predmetom odpredaja si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady.

 

Fyzickú obhliadku hnuteľného majetku (svietidiel) zabezpečuje počas úradných hodín a po predchádzajúcom dohovore vedúci oddelenia výstavby, ŽP a technických služieb – Ing. Štefan Ondáš, tel. 053/419 22 12, 0917 926 851, e-mail: stefan.ondas@krompachy.sk

Bližšie informácie k ponukovému konaniu podáva vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja – Ing. Erika Balážová, tel. 053/419 22 28, 0918 324 799, e-mail: erika.balazova@krompachy.sk

 

Žiadosť o odkúpenie

V žiadosti o odkúpenie je potrebné uviesť:

  • Názov hnuteľného majetku – typ a počet

  • Presné označenie kupujúceho (u fyzickej osoby – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, tel. číslo; u právnickej osoby – názov, IČO, sídlo,  označenie v príslušnom registri)

  • Ponúkanú cenu

  • Bankové spojenie a číslo účtu kupujúceho


Žiadosti o uvedený majetok možno doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Mestský úrad

Námestie slobody č. 1

053 42 Krompachy

 Obálku je potrebné označiť:      „Predaj HM – svietidlá NEOTVÁRAŤ“