Cieľové skupiny:

  • skupiny sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením,
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore.  

Ciele projektu:

  • zvýšenie kvality výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom odborného vzdelávania a supervízie práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov,
  • štandardizácia výkonu TSP prostredníctvom metodického vedenia terénnych sociálnych pracovníkov zo strany koordinátorov,
  • zvýšenie dostupnosti a zlepšenie prístupu k poskytovaným službám,
  • zabezpečenie kontinuity výkonu TSP v strednodobom horizonte,
  • zníženie administratívneho zaťaženia zapojených obcí.