Vyhodnotenie priameho predaja 
na predaj pozemku na Robotníckej ulici v Krompachoch
parcela C-KN 2660/5 s výmerou 89 m2
 
Mesto Krompachy konajúce prostredníctvom Ing. Ivety Rušinovej, primátorky mesta, na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v nadväznosti  na § 9a ods. 1 písm. c), zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 2/D.11 zo dňa 15.12.2014 ponúkalo na predaj:
 
pozemok s výmerou 89 m2, nachádzajúci sa na Robotníckej ulici v Krompachoch, zapísaný v liste vlastníctva č. 1 pre k.ú. Krompachy - parcela         C-KN 2660/5 s výmerou 89 m2, v zmysle geometrického plánu č. 23/2014 zo dňa 03.10.2014 vyhotoveného geodetom Jánom Zemanom. 
 
Minimálna požadovaná kúpna cena, ktorú Mesto Krompachy požadovalo bola vo výške  240,00 EUR za celú výmeru.
 
Podmienky priameho predaja boli zverejnené dňa 30.01.2015, lehota na doručenie cenových ponúk bola stanovená do 17.02.2015 o 12.00 hod. 
 
Do termínu uzávierky bola v zmysle vyhláseného priameho predaja doručená do podateľne mestského úradu jedna obálka:
 
1. Obálka ev.č. MaRR 4554/15, doručená 11.02.2015 o 11.05 hod.
záujemca:
Andrea Čarnoká, bytom Maurerova č. 40, 053 42 Krompachy
Ponúkaná kúpna cena bola vo výške 240,00 €.
 
V súlade s podmienkami priameho predaja bude kúpna zmluva uzavretá za predpokladu schválenia majetkového prevodu v Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch navrhovateľovi s najvyššou cenovou ponukou:
 
ANDREA ČARNOKÁ, MAUREROVA č. 40, 053 42 KROMPACHY za ponúknutú kúpnu cenu 240,00 EUR.