Výberové konanie sa uskutoční dňa 5. marca 2015 o 9.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody č. 1.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27. februára 2015 do 12:00 hod.

Platí prezenčná pečiatka podateľne MsÚ v Krompachoch. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.